STILUL & FORMATUL MANUSCRISELOR


Limba de redactare a articolelor: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană sau română.

Tipul articolui

  • articol de cercetare (cca. 40 000 de caractere, inclusiv obligatoriu: rezumat, listă de referinţe şi eventualele note explicative)

  • eseu analitic în jurul mai multor volume recente pe aceeași temă (cca. 25 000 caractere, inclusiv opțional: rezumat, listă de referinţe şi eventualele note explicative)

  • recenzie/notă de lectură (cca. 10 000 caractere)

Manuscrisele mai multor (co-)autori pot fi trimise și ca set de grupaje tematice de tip Forum (4-6 articole originale) sau Dialog (2-3 articole originale). Aceste grupaje pot fi rezultatul în special, dar nu exclusiv, al unor conferințe academice ori proiecte științifice de echipă.


MANUSCRISELE

Manuscrisele trebuie trimise la analeFSPUB@fspub.unibuc.ro, într-un singur mesaj ce conţine două fişiere distincte (salvate ca *.doc / *.docx / *.rtf), în format de pagină A4:

(1) un fişier care să conţină numele complet al autorului, afilierea instituţională şi datele sale de contact, o scurtă biografie de maxim 150 de cuvinte (în lb.engleză, font Times New Roman, corp 9, spaţiat la un rând) şi, unde e cazul, eventual o scurtă notă de mulţumiri pentru cei care au contribuit prin sugestii şi comentarii la realizarea articolului de cercetare;

(2) un fişier cu textul articolului (edactat într-una din limbile acceptate de revistă, font Times New Roman, corp 11, spaţiat la un rând), fără numele autorului şi afilierea sa instituţională, însoţit de un rezumat de maxim 200 de cuvinte (în lb.engleză, font Times New Roman, corp 9, spaţiat la un rând) şi o listă de 5-7 cuvinte cheie (în lb.engleză, font Times New Roman, corp 9, spaţiat la un rând).

TEXTUL ARTICOLULUI va respecta următoarele cerinţe

  • titlul articolului va fi centrat şi redactat cu majuscule aldine (font Times New Roman, corp 11);

  • paginile nu vor fi numerotate;

  • începând cu numerele publicate în 2014, toate referinţele vor folosi stilul Chicago/Turabian în sistem autor-dată (exemple ce ilustrează cele mai frecvente cazuri sunt prezentate mai jos);

  • potenţialele note explicative vor apărea în subsolul paginii (font Times New Roman, corp 9, spaţiat la un rând);

  • toate referinţele bibliografice vor fi incluse la sfârşitul textului într-o Listă de referinţe, ordonată alfabetic, după numele de familie al primului autor şi anul apariţei lucrării.

Manuscrisele vor respecta regulile de conţinut, stilistice şi de redactare Chicago/Turabian.

Pentru a fi acceptat, orice manuscris trebuie să aducă o contribuţie originală a autorului şi nu trebuie să fi fost deja publicat sub aceeaşi formă. Nu se acceptă manuscrisele care sunt trimise în acelaşi timp şi la o altă revistă sau care sunt în curs de publicare în alte publicaţii.

Toate manuscrisele primite la redacţie vor fi evaluate în mod anonim de către doi evaluatori. Decizia finală privind publicarea unui articol aparţine Comitetului de redacţie. Redacţia poate propune schimbări legate de claritatea şi coerenţa exprimării. Aceste schimbări nu pot fi făcute fără consultarea autorilor. Autorii trebuie să trimită pe adresa redacţiei forma finală a manuscrisului, după efectuarea schimbărilor cerute.


REFERINŢELE

Referinţele vor respecta stilul Chicago/Turabian în sistem autor-dată. Ilustrăm mai jos cele mai frecvente situaţii, indicând cu acronime tipul de referinţă:

PR - format de referinţă în text pentru a se referi la argumentul principal al sursei indicate;

PR* - format de referinţă în text pentru a se referi la o parte a sursei indicate ce se găseşte între anumite pagini (această variantă este preferată ori de câte ori este posibil şi este obligatorie când o citare din sursă este, de asemenea, inclusă);

LR - format de intrare bibliografică în Lista de referinţe de la sfârşitul textului.


Cărţi

Referinţele la cărţi vor include numele autorului/autorilor, anul apariţiei, titlul, locul apariţiei (oraş: editură) şi, unde este cazul, pagina/paginile.

PR (Lijphart 1977)

PR* (Lijphart 1977, 56)

LR LIJPHART, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven: Yale University Press.


PR (Almond & Verba 1965)

PR* (Almond & Verba 1965, 110-112)

LR ALMOND, Gabriel & Sydney VERBA. 1965. The Civic Culture. Boston, MA: The Little Brown & Co.


PR (Burchill et al. 2008)

PR* (Burchil et al. 2008, 2-3).

LR BURCHILL, Scott, Richard DEVETAK, Andrew LINKLATER, Matthew PATTERSON, Christian REUS-SMIT, Jaqui TRUE. 2008. Theories of International Relations, 2nd ed. Houndmills, Basingstoke; New York: Palgrave.


Studii/capitole în volume (colective)

Referinţele la studii/capitol în volume (colective) numele autorului/autorilor, anul apariţiei, titlul, locul apariţiei (oraş: editură) şi pagina/paginile.

PR (Meulders-Klein 2009)

PR* (Meulders-Klein 2009, 283-284)

LR MEULDERS-KLEIN, Marie-Thérèse. 2009. Vers une européanisation du droit de la famille? Une approche politique. In Mariage-conjugalité. Parentalité, ed . Hugues Fulchiron, 279-292. Paris: Dalloz.


Articole în reviste ştiinţifice

Referinţele la articole în reviste ştiinţifice vor include numele autorului/autorilor, anul apariţiei, titlul articolului, numele revistei, volumul, numărul şi pagina/paginile.

PR (Sartori 1970)

PR* (Sartori 1970, 1033-1036)

LR SARTORI, Giovanni. 1970. Concept Misformation in Comparative Politics. The American Political Science Review 64 (4): 1033-1053.


Autor necunoscut

În cazul în care autorul nu este cunoscut, în referinţa parantetică (PR), în locul autorului se trece titlul lucrării urmat de an, iar în Lista de referinţe intrarea începe direct cu titlu, urmat de an.


An necunoscut

În cazul în care anul nu este cunoscut, în referinţa parantetică şi în intrarea din Lista de referinţe, în locul anului se trece acronimul "s.a.", care înlocuiteşte "n.d." (i.e. "no date") utilizat în stilul Chicago/Turabian.


Atenție!

Indicatorul "and" folosit pentru a lega numele mai multor autori în referinţă, atât în cea parantetică, cât şi în Lista de referinţe, este întotdeauna înlocuit cu "&" şi nu e precedat de virgulă.

Pentru surse secundare de citare, termenul latin şi redactat cursiv "apud" va fi folosit în loc de "quoted in".